Privacy verklaring

Kindercoach

Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul , gevestigd aan Duyvecamp 12 3218 XJ Heenvliet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.kindercoach-wendy.nl 
email: info@kindercoach-wendy.nl 
Praktijkadres: Duyvecamp 12, 3218 XJ, Heenvliet

Telefoonnummer: 06-41210788

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens personen jonger dan 16 jaar
 • BSN

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Te informeren over (wijzigingen van) diensten.
 • Een dossier of verslag te kunnen vormen over de cliënt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

 • Email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen die zijn opgeslagen in de mail.
 • Informer, administratiesysteem, met als doel facturatie te verwerken. Cliënten/klanten ontvangen middels dit systeem de facturen. Factuurgegevens zijn opgeslagen in Informer.
 • WordPress, beheer website en berichtenverkeer naar info@kindercoach-wendy.nl vanaf de website.

Bewaartermijn

Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geslacht minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geboortedatum minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Geboorteplaats minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Adresgegevens minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Telefoonnummer minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • E-mailadres minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 • Dossieropbouw minimaal 5 en maximaal 15 jaar

De reden van deze bewaartermijn is dat dossiers opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 5 tot 15 jaar.

Verkoopgegevens

Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul persoonsgegevens alleen aan derden met nadrukkelijke toestemming.

 • Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing
 • Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts
 • School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Administratiekantoor Buro Veen, doel: verwerking facturatie en boekhouding

Cookies

Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit is mogelijk voor zover het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul zich dient te houden ( bijvoorbeeld opgave aan de belastingdienst). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand aan u te geven.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mijn email. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@kindercoach-wendy.nl