Algemene voorwaarden

Algemeen

Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul  is opgericht door Wendy Vermeul, is gevestigd te Heenvliet en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74747185
Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul richt zich op het coachen van kinderen t/m 12 jaar.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Vertrouwelijkheid

Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ten behoeve van de coaching, kunnen spraak- of video-opnamen worden gemaakt van de sessies. De opnamen blijven eigendom van Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul en dienen als observatiemiddel en vervangen aantekeningen op papier. Opnamen worden onder geen beding met anderen gedeeld. Wanneer het coaching traject is afgerond worden de opnames vernietigd.

Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul bewaart het dossier van een traject gedurende 5 tot 15 kalenderjaren. In het dossier bevindt zich het verslag van het intakegesprek, korte samenvattingen van sessies en het evaluatiegesprek die hebben plaatsgevonden. Deze dossiers worden bewaard in een afgesloten kast in de coachingspraktijk Wendy Vermeul

Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het geheimhoudingsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul en cliënt/opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Beide partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Klachten en geschillen

Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De ouder kan een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst gratis laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. Indien de klachtenregeling is doorlopen en u bent niet met de uitkomst eens, kan u de klacht voorleggen aan een erkende Geschilleninstantie. De klachtenregeling en informatie over de klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie; Quasir (bemiddeling@quasir.nl tav coordinator klachtenbemiddeling) telefonisch te bereiken via 06-48445538.

Regels rond een afspraak voor kinderen t/m 16 jaar

Er is geen officiele wachtruimte binnen de praktijk.  Dit betekent dat de ouder de client brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Hier kunt u ook meer lezen over mogelijke vergoedingen.
Tariefswijzigingen worden van tevoren aangekondigd op de website.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul.

Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindercoachpraktijk Wendy Vermeul gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail of een whats-app sturen.